O Thou kind Lord! O Thou Who art generous and
O Thou kind Lord! Thou hast created all humanity
O my God! O my God! Unite the hearts of Thy
O my God! O my God! Verily, I invoke Thee and